Loading...

คลังข้อมูลเอกสาร

#ชื่อเอกสารจำนวนเข้าชมดาวน์โหลด
1ว 725 รายงานผลโครงการคนดีศรีจังหวัด ปี 2566 205
2ว 724 รายงานผลโครงการคนดีศรีจังหวัด ปี 2566 161
3แบบตอบรับเข้าร่วมสักการะ 24 ก.พ. ถึง 3 มี.ค.67294
4แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 23 ก.พ. 67179
5รายงานการประชุม คกก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๓/๑๒/๒๕๖๖418
6ตัวอย่างเกียรติบัตรจังหวัดคุณธรรม ปี 2566293
7ตัวอย่างเกียรติบัตรอำเภอคุณธรรม(จังหวัด) ปี 2566257
8ตัวอย่างเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม(จังหวัด) ปี 2566312
9ตัวอย่างเกียรติบัตรชุมชนคุณธรรม(จังหวัด) ปี 2566228
10ตัวอย่างเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม(กทม.) ปี 2566138
11ตัวอย่างเกียรติบัตรชุมชนคุณธรรม(กทม.) ปี 2566116
12ตัวอย่างเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม(กระทรวง) ปี 2566213
13การจัดทำคลิปวิดิโอคนดีศรีจังหวัดและคนดีศรีกรุงเทพมหานคร 2567885
14การคัดเลือกคนดีศรีจังหวัดและคนดีศรีกรุงเทพมหานคร 25675,186
15เอกสารประกอบการคัดเลือก คนดีศรีจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๗ (Word)346
16เอกสารประกอบการคัดเลือก คนดีศรีจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๗ (PDF)9,204
17แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์คนดี ฯ275
18แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗8,085
19แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๖1,596
20แบบฟอร์มวาระการประชุมอนุกรรมการ364