Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยนายรณรงค์ สิทธิเขตกรณ์ ปลัดจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาผลการประเมินระดับคุณธรรมต้นแบบและเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินเบื้องต้น ของชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาผลการประเมินระดับคุณธรรมต้นแบบและเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินเบื้องต้น ของชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีนายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายกำพล จาววัฒนาสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดด้านล่าง และสามารถติดตามได้จากเฟสบุ๊ก มูลนิธิไทย Thailand Foundation และ http://thailandfoundation.or.th หรือ แสกนคิวอาร์โค้ดสำหรับรายละเอียดโครงการค่ะ

เชิญเสนอชื่อสำหรับ “การทูตสาธารณะ (The Thailand’s Public Diplomacy Award)” ประจำปี ๒๕๖๗ กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อ 'บุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กรทั่วไป' ที่ดำเนินกิจกรรมที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทย ผ่านการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ ด้านมนุษยธรรม ด้านวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านนวัตกรรม เป็นต้น โดยไม่จำกัดอาชีพ ศาสนาหรือสัญชาติ เพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ - ๓ รางวัล ผู้เสนอชื่อสามารถเสนอชื่อของ ตนเอง หรือ บุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ได้ตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ หากเสนอชื่อผู้อื่น ผู้ที่เสนอชื่อต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อแล้วเท่านั้น ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับถ้วยรางวัล การจารึกชื่อถาวรบนถ้วยรางวัล “Goodwill” และบนแผ่นป้ายเกียรติยศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลจะประกาศพร้อมกันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ “รางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๗” เพื่อเป็นเกียรติและสนับสนุนให้ผู้คนเหล่านั้นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในไทยและเวทีระดับโลก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มการเสนอชื่อ (ภาษาไทย) โปรดคลิก https://bit.ly/3LKLkTH

กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม ร่วมกับกรมการศาสนา จัดงานสมัชชาคุณธรรมอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภาคเหนือ

กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา จัดงานสมัชชาคุณธรรมอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภาคเหนือ วันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดคุณธรรมและการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภาคเหนือ พร้อมด้วย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้แทนภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับกรมการศาสนา จัดงานสมัชชาคุณธรรมอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา จัดงานสมัชชาคุณธรรมอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดคุณธรรมและการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้แทนภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๒๔๘ แห่ง และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องนิทรรศการ ๕ ชั้น ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

กรมการศาสนาจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมการศาสนาจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม มีคณะอนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)