Loading...

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมฯ

ชุดปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ซึ่งได้ปรับเปลี่ยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ซึ่งได้ปรับเปลี่ยน ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ, ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

และอธิบดีกรมการศาสนา 


โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

(๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)


โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

และปรับเปลี่ยนอธิบดีกรมการศาสนา กรรมการและเลาขานุการ

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และรองอธิบดีกรมการศาสนา 

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการชุดที่ ๓

โดยมี นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

(๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒)


ชุดที่ ๒

โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

(๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ - ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)


ชุดที่ ๑

โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

(๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔)