Loading...

Infographic คุณธรรม

คุณธรรมที่พึงประสงค์ ๕ ประการ

“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

องค์กรคุณธรรม

กรมการศาสนาขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทฯ ด้าน วัฒนธรรม

ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) ด้าน วัฒนธรรม

ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทฯ ด้าน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ด้าน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทฯ ด้าน การปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา

ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) ด้าน การปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา

แบบอย่างของผู้นำ

บันได 3 ขั้น สู่สังคมคุณธรรม

คุณธรรม vs จริยธรรม

ความแตกต่างของคุณธรรม vs จริยธรรม

จิตอาสา คือการให้

สิ่งรอบตัวที่ให้กันได้ง่าย ๆ

วินัยตน วินัยชาติ: 2 วินัยเป้าหมายเดียว

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วินัย แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ วินัยในตนเอง และวินัยเพื่อส่วนรวม