Loading...

คลังข้อมูลวิดีโอ

คุณธรรม 5 ประการ ตอน กตัญญู

คลิปวิดีโอการนำหลักคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) โดยนักศึกษาสาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) ผู้ผลิตคลิปวิดีโอ

คุณธรรม 5 ประการ ตอน จิตอาสา

คลิปวิดีโอการนำหลักคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) โดยนักศึกษาสาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) ผู้ผลิตคลิปวิดีโอ

คุณธรรม 5 ประการ ตอน สุจริต

คลิปวิดีโอการนำหลักคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) โดยนักศึกษาสาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) ผู้ผลิตคลิปวิดีโอ

คุณธรรม 5 ประการ ตอน สุจริต

คลิปวิดีโอการนำหลักคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) โดยนักศึกษาสาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) ผู้ผลิตคลิปวิดีโอ

คุณธรรม 5 ประการ ตอน วินัย

คลิปวิดีโอการนำหลักคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) โดยนักศึกษาสาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) ผู้ผลิตคลิปวิดีโอ

คุณธรรม 5 ประการ ตอน พอเพียง

คลิปวิดีโอการนำหลักคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) โดยนักศึกษาสาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) ผู้ผลิตคลิปวิดีโอ

สาระสำคัญแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

จากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ก้าวสู่แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ

คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้เดินหน้าขยายเครือข่ายชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วยมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน ๓ ระดับ จาก ๓๔,๑๘๖ แห่ง ส่งผลให้ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เกิดชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ทุกระดับทั่วประเทศ ๓๙,๑๐๒ แห่ง เป็นความสำเร็จที่เพิ่มมากขึ้น และยังได้คัดเลือกในระดับคุณธรรมต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงประจักษ์ เพื่อรับโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๒๔๓ แห่ง สร้างแรงจูงใจต่อยอดทำความดีในสังคม

เพลงรวมใจ ใฝ่คุณธรรม (คุณธรรม ๕ ประการ)

เพลงคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพื่อต้องการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยคำว่า “คุณธรรม”

เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จับชายคลั่งเมายาบ้า

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ช่วยจับตัวชายคลั่ง ที่มีอาการเมายาบ้า ออกจากร้านก๋วยเตี๋ยว เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านที่กำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ภายในร้าน ในช่วงกลับจากไปออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

ตอนที่ ๓ “ปิดทอง”

หนังสั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) คุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู รายการ “ธรรมะทำไม?”

ตอนที่ ๒ “ดอกบัว”

หนังสั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) คุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู รายการ “ธรรมะทำไม?”