Loading...

คลังข้อมูลรูปภาพ

จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖

พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม สังกัดองค์กรอิสระ หน่วยราชการอิสระและองค์กรภาคเอกชน ในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานราชการอิสระและองค์กรภาคเอกชน จำนวน ๑๕๓ องค์กร ประกอบด้วย ระดับส่งเสริมคุณธรรม ๘๐ องค์กร และระดับคุณธรรมต้นแบบ ๗๓ องค์กร

จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

พิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และมอบรางวัลชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๖ ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

พิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และมอบรางวัลชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๖ ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

พิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และมอบรางวัลชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๖ ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

พิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และมอบรางวัลชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๖ ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ และ Tiktok "วินัย"

พิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ และ Tiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ “วินัย” วันศุกร์ที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๖ ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

ประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี ๒๕๖๔”

ผลงานการประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี 2564” หัวข้อ “คนไทยวินัยไม่มีหมด”