Loading...

มติที่ประชุมคณะกรรมการ

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 2 กันยายน 2563


สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562


สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562


สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 


สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 11  กรกฎาคม 2561 

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

รุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2558

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2552 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552