Loading...

ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม

ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม (ระดับกระทรวง)

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หน่วยงาน2562256425652566
1กรุงเทพมหานคร
2สำนักนายกรัฐมนตรี
3กระทรวงกลาโหม
4กระทรวงการคลัง
5กระทรวงการต่างประเทศ
6กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
7กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
9กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10กระทรวงคมนาคม
11กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
12กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13กระทรวงพลังงาน
14กระทรวงพาณิชย์
15กระทรวงมหาดไทย
16กระทรวงยุติธรรม
17กระทรวงแรงงาน
18กระทรวงวัฒนธรรม
19กระทรวงศึกษาธิการ
20กระทรวงสาธารณสุข